Skip to content

about

听君一席话,暮回首,感同身受,今悟先生之录,遂奋发弱冠之年,今二十有一,余生甚之久矣,披荆斩棘,搏之之志坚毅,愿莫以庸俗心,阻我凌云志。